خدمات دندان پزشکی گروه جهادی رضوان به روستاییان خراسان جنوبی

چهارشنبه, 06/06/1398 - 08:20

گروه جهادی رضوان به مردم روستای همت آباد زیرکوه خدمات دندان پزشکی عرضه کردند.