پنجشنبه 1399/08/29 - 10:34 khjonobi-admin

ایجاد اشتغال در شهرستان بشرویه با راه اندازی کارگاه خیاطی توسط بسیج سازندگی