دوشنبه 1399/11/27 - 09:06 khjonobi-admin

همت بسیج سازندگی برای رفع عطش روستای کوشه سفلی

عطش قنات روستای کوشه سفلی شهرستان خوسف پس از سه دهه خشکسالی به همت بسیج سازندگی برطرف شد .